« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

*Zekât nedir?Zekât ölçüsüne sahip olan bir müslümanın, her sene malının kırkta birini, yani % 2,5uğunu zekât niyetiyle vermesidir.*Zekât Ölçüsü ne demektir? ...  

Zekât ve Sadaka-i Fıtır Hakkında Soru ve Cevaplar / Ali Kemal Belviranlı

*Zekât nedir?
Zekât ölçüsüne sahip olan bir müslümanın, her sene malının kırkta birini, yani % 2,5uğunu zekât niyetiyle vermesidir.
*Zekât Ölçüsü ne demektir?
Borcundan ve geçineceğinden fazla:
1. 96 gr. Altına veya bunun değeri kadar paraya veya bu değerdeki ticaret malına.
2. 640 gr. Gümüş veya bunun değeri kadar paraya veyahut da bu değerdeki ticaret malına.
3. başka bir deyişle: toplamı veya tutarı 96 gr. Altının veya 640 gr. Gümüşün tutarı kadar altın, gümüş, para, hayvan, ticaret eşyası miktarına ZEKÂT ÖLÇÜSÜ denir.
*Zekât ölçüsüne sahip olan bir kimse dinimizce ne sayılır?
Zengin sayılır.
*Hangi malların zekâtı verilmez?
1. Sahip olunan altın, gümüş, para, mal ve hayvanın tutarı zekât ölçüsünden eksikse, bunların zekâtı verilmez.
2. Bunların teker teker veya toplam olarak tutarı, zekât ölçüsünde olsa da, üzerlerinden bir sene geçmemiş bulunsa, zekâtları gene verilmez.
3. Ev eşyasının ve mobilyanın de zekâtı verilmez.
*Kadınların zînet eşyasından hangilerinin zekâtı verilmez?
İnci, yâkut, elmas gibi mücevherlerin zekâtı verilmez.
*Sahip olunan mülklerin ve kullanılan nakil vasıtalarının zekâtları verilir mi?
Bunların gelirleri varsa ve bu da zekât ölçüsü tutarında ise ve üzerinden de bir sene geçmişse zekâtları verilir.
*Borçlu bir kimse zekât verir mi?
Borcundan artan malı ve parası, zekât ölçüsü tutarında ise verir.
*Zekât kimlere verilir?
Ancak Müslüman olan fakirlere, gariplere, yolculara ve zekât ölçüsüne sahip olmayanlara verilir.
*Zekât kimlere verilmez?
Müslüman olmayanlara, bir kimsenin kendi annesine, babasına, dedesine, nenesine, çocuklarına, torunlarına ve eşine zekât veremez.
*Zekât neyi temin eder?
Zekât; malımızın, servetimizin tertemiz olmasını temin eder. Fakirlerle zenginler arasında sevgiye müstenid bağlar kurar; karşılıklı sevgi, şefkat ve hürmet hislerini uyandırır. Böylece ictimâî huzuru ve dayanışmayı temin eder.
*Bir kimse, bir aile zekâtını vermezse ne olur?
Zekât ölçüsüne sahip olduğu halde zekâtını vermeyen bir kimse veya böyle bir aile, ahrette çetin azaba çarptırılacağından başka; dünyada da hastalıktan, üzüntüden, dedi-kodudan, fitne, belâ ve felaketten, hoşnutsuzluk ve itaatsizlikten kurtulamaz. Zekâtını vermeyenlerin çokluk teşkil ettiği bir cemiyet ve millet ise; kıtlıktan, sıkıntıdan, iktisâdi buhrandan, isyandan ve anarşiden kurtulamaz.
*Niçin kurtulamaz?
Çünkü zekâtlarını ödemeyenlerin servetlerinde nice fakir ve çaresizlerin hakları vardır. Bu hakları ödemeyenler, nasıl olur da huzurlu ve sıkıntısız bir hayata sahip olabilirler?
Zekât vermek demek; şahsın, malını servetini, aile efradını, vatanını, milletini, Allah'a sigorta ettirmesi demektir. Bu garantiden mahrum olmak, elîm bir kayıptır.
*Sadaka-i fıtır ne demektir?
Dinimizce zengin sayılan bir kimsenin; yani zekât ölçüsüne sahip olan bir şahsın:
1460 gr. Buğday yahut
2920 gr. Arpa, kuru üzüm, hurma veya bunların tutarı kadar parayı senede bir defa fakirlere vermesi demektir.
*Sadaka-i fıtır vermek nedir?
Vaciptir.
*Küçük çocukların fıtır sadakalarını kim verir?
Zekât ölçüsüne sahip olan anne veya babaları verir.
*Sadaka-i fıtır kimlere verilir?
Fakir olan Müslümanlara verilir.
*Kimlere verilmez?
Müslüman olmayanlara; insanın kendi annesine, babasına, dedesine, nenesine, çocuklarına, torunlarına ve eşine sadaka-i fıtır verilmez.
*Fıtır sadakası ne zaman verilir?
Ramazan bayramı namazından önce verilmesi sevaplıdır.

Kaynak: Ali kemal Belviranlı, İslam Prensipleri, İstanbul, Marifet yayınları, 2003, s. 150 - 153.