« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

İftarlık Sözler / Derleme

Ramazan ayı gerek açıla cennet kapusu.
(Fuzûlî)

Açıldı yine mısra-ı dervâze-i gufran, Hak'tan taleb-i mağfirete vakt ü zamandır.
(Enderunlu Vâsıf)

Nefes-i sâim içün didi Resûl, müşgden pîş-i Hüdâ'da makbul.
(Nâbî)

Kalb-i mü'min gibi mescid müteselli ma'mur.
(Sâbit)

Bil kadrini zira ki bu şehrin şeb-i Kadri, bîşek sebeb-i mağfiret-i âlemiyandır.
(Enderunlu Vâsıf)

Doğdu ol nur ehl-i irfân üstüne, hamdüllillah geldi mâh-ı ramazân.
(İsmail Hakkı Bursevî)

Can verir râhat-ı hulkuma esîr-i helva, gelse efsürdegi-i savm ile hulkumuna can.
(Sabit)

Bend urup râh-rüzgâr-ı dehenün, ola âsûde diyâr-ı bedenün.
(Nâbî)

Cem olup Hakk'a münâcât edelim, nur-ı Kur'an ile doğru gidelim.
(Niyazi Mısrî)

Geldi o mâh-ı ramazan, cümle gönül oldu handan.
(Şeyh Ahmed Sûzî)