« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

Divan Edebiyatından

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dide-i ekvân olan bir âdemsin sen (Şeyh Galib)

Dün ki, ehl-i derde aşkın hâlini sordum, dedi:
Yâ seferdir yâ tahammül, ikiden hâlî değil (Rahmî)

Senden bu cihan içre nişân ister idim ben
Âhir bunı bildim ki cihan hep Sen imişsin (Nev'î)

Kesret kemâl-i vahdetin âsâr-ı feyzidir
Zâhir olur ziyâ ile elvanda ihtilâf (Ârif Hikmet)

Ârif-i vahdet olub kesret-i yârandan geç
Râzı-i kısmet olub gayret-i akrandan geç (Lâ Edrî)

Bin ders-i maârif okunur her varakında
Yâ Rab ne güzel mekteb olur mekteb-i âlem (Ziya Paşa)

O zaman ki bezm-i canda bölüşüldü kâle-i kâm
Bize hisse-i mahabbet dil-i pâre pâre düştü (Şeyh Galib)

Men lebin müştâkıyım zühhad Kevser tâlibi
Nitekim meste mey içmek hoş gelir huşyâra su (Fuzûlî)

Erbâb-ı dil âzâde-i teşvîş-i sivâdır
Mir'ât-ı mücellâda gubâr-ı keder olmaz (Ârif Hikmet)

Aşk-ı Hak'dan gayrısı uşşâka olmadı kabul
Aşk-ı Hak'dan gayrısı uşşâka oldu masivâ (Reşid Âkif Paşa)

Mekteb-i aşk içre Mecnûn ile birlikte okurduk
Ben Mushaf'ı hatmeyledim o "Ve'l-Leyli"de kaldı (Lâ Edrî)

İnsana sadakat yaraşır görse de ikrâh
Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah (Ziya Paşa)

Bir öyle ömür geçir ki olsun
Mevtin sana hande, halka mâtem (Cûdî)

İncinmemek istersen eğer mülk-i fenâda
Bir kimseyi incitmemeğe hasr-ı merâm et (Ziya Paşa)

Nakdîne-i irfanını râyic sanma
Bâzâr-ı hakîkatde onun hepsi züyûf (Ferid Kam)

İnsan ana derler ki ede kalb-i rakîkî
Âlâm-ı benî nev'i ile kesb-i melâlet (Ziya Paşa)

Çok mizah etme ki ol hiffet verir
Bakma hem nâmahreme gaflet verir (Azmî)

Mâsivâdan el çeküb mahlûkdan ümidi kes

Virdin olsun her nefes "Allah bes, bâkıy heves" (Lâ Edrî)