« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

Süleyman Nahîfî'den Seçmeler (Ramazaniyeler 2) / Süleyman Nahîfî (v. 1738)

Rükn-i İslamın biri ey nik-nâm
Oldu rükn-i rûze-i şehr-i savm
...
Oldu a'mâlin şerif ü efdali
Savm-ı pâk-i mazhar-ı es-savmu lî
...
Mefhar-ı âlem rivayet eyledi
Hak Teâlâ'dan hikayet eyledi

Kim hadis-i kudsidir fehm it anı
Canda hıfz eyle bu kavl-i rûşeni

Adem oğlu itse bir hüsn-i amel
Ecri tâ ondan yedi yüzdür emel

Fiil-i savm ammâ benimdir dedi Hak
Eylerim ana mücâzâtı ehak

Cümle-i tâat ana mahsus iken
Rûzenin bu fazlın idrâk eyle sen

Zâtına tahsîs idüp Rabb-i Kerîm
Ehl-i Savmın eyledi ecrin azîm
...
Savm odur ki sahibi âgâh ola
Niyyeti mutlak li-vechillah ola
...
Kıl haram ile hazer iftardan
Havf u haşyet eyle ol Gaffâr'dan
...
Mescide var kalbi terfih eyle gel
Zikr ü tesbih ü teravih eyle gel
...
Şehr-i mahsûs oldu çün şehr-i sıyâm
Farzdır anda oruç tutmak tamâm
Müslimîn ü müslimâta muttasıl
Mâh-ı savmın rûzesi farz oldu bil
...
İmdi sıdk-ı azm ile niyyet tamâm
Vacib oldu cümleye inde's-selâm

Niyyet oldur kalbin ihzâr eyleye
Hem lisânı kalbin ikrar eyleye
...
Savma her kim âzim olsa mutlaka
Niyyet etmek vâcib oldu bil ana