« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

Allah'ın Resulü (s) şöyle buyurmuştur: "Yüce Allah'ın evlerinden birinde Kur'an'ı okumak ve aralarında mütalaa etmek için bir araya gelen topluluğun üzerine sükûnet iner, rahmet onları sarar, melekler onları kuşatır ve Yüce Allah da onları katındakilerin yanında anar."  

Kur'an Okumanın Değeri

Ebu Hureyre'nin (r) bildirdiğine göre Allah'ın Resulü (s) şöyle buyurmuştur: "Yüce Allah'ın evlerinden birinde Kur'an'ı okumak ve aralarında mütalaa etmek için bir araya gelen topluluğun üzerine sükûnet iner, rahmet onları sarar, melekler onları kuşatır ve Yüce Allah da onları katındakilerinin yanında anar." (Ebu Davud)

İbn Abbas (r) bildiriyor: Adamın biri "Ya Resulüllah! Yüce Allah'ın en sevdiği amel hangisidir?" diye sordu. Resulüllah (s) "biten bir yolculuk sonrası tekrar yola çıkmak" buyurdu. "biten bir yolculuk sonrası tekrar yola çıkmak nedir?" diye sorulduğunda ise "kişinin Kur'an'ı baştan başlayıp sona kadar okuması ve her bitirişinden sonra tekrar okumaya başlamasıdır" buyurdu. (Tirmizî )

Ebu Saîd (r), Allah Resulü'nün şu sözünü nakletmiştir: "Yüce Allah şöyle buyurur: 'Kur'an okuması ve beni zikretmesi, benden bir şey istemesine engel olan kuluma isteyenlere verilenlerden daha fazlasını veririm." Yüce Allah'ın sözlerinin diğer sözlere üstünlüğü, Yüce Allah'ın, mahlûkata olan üstünlüğü gibidir." (Tirmizî)

Enes'in (r) bildirdiğine göre Allah'ın Resulü (s) şöyle buyurmuştur: "Kur'an okuyan mümin, kokusu ve tadı güzel olan portakal gibidir. Kur'an okumayan mümin ise tadı güzel olan ancak kokusu olmayan hurma gibidir. Kur'an okuyan günahkâr, kokusu güzel ama tadı acı olan fesleğen gibidir. Kur'an okumayan günahkâr ise Ebu Cehil karpuzu gibidir. Tadı acı olduğu gibi kokusu da yoktur. Salih arkadaş misk satıcısı gibidir. Miskten sana bir şey vermese de kokusu sana siner. Kötü arkadaş ise körükçü gibidir. İsinden sana bir şey bulaşmasa da dumanı sana isabet eder." (Ebu Davud)

Hz. Âişe annemizin (r) bildirdiğine göre Resulüllah (s) şöyle buyurmuştur: "Kur'an'ı iyi okuyabilen kişi şerefli ve saygın kâtip meleklerle beraber olur. Zorlandığı için kekeleyerek okumaya çalışan kişiye ise iki sevap vardır." (Müslim)

İmran b. Husayn'dan: Kur'an okuyan ve bunun karşılığında insanlardan bir şeyler isteyen bir adamla karşılaşınca: "İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn (biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz)" dedi ve şöyle devam etti: Resulüllah'ın (s) şöyle buyurduğunu işittim: "Kur'an okuyan kişi bunun karşılığını Yüce Allah'tan istesin. Zira öyle topluluklar gelecek ki insanlardan bir şeyler istemek için Kur'an okuyacaklar. (Tirmizî)

Muhammed b. Ka'b el-Kurazî bildiriyor: Abdullah b. Mes'ûd'un Resulüllah'tan (s) şöyle naklettiğini işittim: "Yüce Allah'ın Kitab'ından tek harf okuyana bunun karşılığında bir sevap vardır. Bir sevap da on katıyla karşılık bulacaktır. "Elif Lâm Mîm" bir harftir demiyorum. 'Elif' bir, 'Lâm' bir, 'Mîm' de bir harftir. (Tirmizî)

Kaynak: Cem'ul-Fevâid, Muhammed b. Süleyman er-Rûdânî (h. 1094), thk: Ebu Ali Süleyman b. Deri', III, 75-79, Beyrut: Daru İbn Hazm, 1997